Informacje dla Prasy


Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest wydarzeniem cyklicznym od lat promującym publikacje o tematyce krajoznawczej i turystycznej, przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. Krajoznawstwo służy edukacji społecznej, humanizacji społeczeństwa, budzi wrażliwość i poczucie odpowiedzialności wobec środowiska przyrodniczego, uczy szacunku dla pamiątek przeszłości. Przewodnią myślą polskiego krajoznawstwa było zawsze aktywne uczestnictwo w podstawowych patriotycznych nurtach życia narodu i państwa. W najbliższym zaś czasie do głównych działań krajoznawczych powinno należeć przeciwdziałanie widocznemu kryzysowi wartości, odbudowanie polskiej, a także regionalnych tożsamości kulturalnych, ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego – pojmowanych jako wartości naczelne oraz krajoznawcze przygotowanie do harmonijnego życia w nowym ładzie polskim i europejskim. Tylko poczucie wartości Ojczyzny oraz świadoma, a niewymuszona akceptacja własnego kraju pozwoli człowiekowi przynależeć do kultury uniwersalnej. Należy konsekwentnie dążyć – zarówno w ruchu turystycznym jak i szerokim procesie wychowawczym – do podkreślania otwartości polskiej kultury i szerokiego popularyzowania wartości polskiego piśmiennictwa krajoznawczo-turystycznego. Organizatorzy dążą do tego, aby Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej przyczynił się do promocji książki w postaci tradycyjnej oraz do upowszechnienia wiedzy o walorach krajoznawczych Polski.

Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej pozwoli na wyłonienie z rynku księgarskiego najbardziej wartościowych publikacji dla branży turystycznej oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce. Realizacja Przeglądu wpłynie na właściwe kształtowanie wizerunku turystycznego, a także przyczyni się do nadania należytej rangi kształceniu i wychowaniu regionalnemu oraz służyć będzie pełniejszemu poznaniu własnej kultury i dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do poznania historii Przeglądu oraz poprzednich edycji.

Organizatorzy

..

.

Do pobrania:

Logo organizatora Przeglądu PTTK