Informacje dla Prasy


Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest wydarzeniem cyklicznym od lat promującym publikacje o tematyce krajoznawczej i turystycznej, przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. Krajoznawstwo służy edukacji społecznej, humanizacji społeczeństwa, budzi wrażliwość i poczucie odpowiedzialności wobec środowiska przyrodniczego, uczy szacunku dla pamiątek przeszłości. Przewodnią myślą polskiego krajoznawstwa było zawsze aktywne uczestnictwo w podstawowych patriotycznych nurtach życia narodu i państwa. W najbliższym zaś czasie do głównych działań krajoznawczych powinno należeć przeciwdziałanie widocznemu kryzysowi wartości, odbudowanie polskiej, a także regionalnych tożsamości kulturalnych, ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego – pojmowanych jako wartości naczelne oraz krajoznawcze przygotowanie do harmonijnego życia w nowym ładzie polskim i europejskim. Tylko poczucie wartości Ojczyzny oraz świadoma, a niewymuszona akceptacja własnego kraju pozwoli człowiekowi przynależeć do kultury uniwersalnej. Należy konsekwentnie dążyć – zarówno w ruchu turystycznym jak i szerokim procesie wychowawczym – do podkreślania otwartości polskiej kultury i szerokiego popularyzowania wartości polskiego piśmiennictwa krajoznawczo-turystycznego. Organizatorzy dążą do tego, aby Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej przyczynił się do promocji książki w postaci tradycyjnej oraz do upowszechnienia wiedzy o walorach krajoznawczych Polski.

W roku 2022 Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej będzie odbywał się po raz trzydziesty. Pierwsze dwie edycje odbyły się w Białymstoku, pierwsza w 1987 r. z inicjatywy działaczy PTTK, a od trzeciej edycji Przegląd odbywał się na terenie Wielkopolski i był współorganizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorem jubileuszowej edycji Przeglądu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, w imieniu którego działają: Komisja Krajoznawcza Zarządu Głównego PTTK, Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku oraz Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych.  Realizatorem bezpośrednim Przeglądu został Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, a gala finałowa konkursu przewidywana jest na Uniwersytecie w Białymstoku, gdzie zaprezentowane zostaną publikacje nadesłane do udziału w konkursie.

30 edycję Przeglądu patronatem honorowym objęły: Ministerstwo Sportu i Turystyki, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalny Konserwator Zabytków, Polska Organizacja Turystyczna, Marszałek Województwa Podlaskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Grupę MTP, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. Patronatem medialnym Przegląd objęły: portal informacyjny województwa podlaskiego „Wrota Podlasia”, portal rynku wydawniczego Wydawca.com.pl, wortal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, miesięcznik „Poznaj Swój Kraj” oraz „TTG Dziennik Turystyczny”.

W ramach Przeglądu odbywa się ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w 6 określonych regulaminem kategoriach oraz promocja publikacji nadesłanych do udziału w konkursie z całej Polski. Konkurs rozstrzygany jest przez Jury Przeglądu, w którego skład wchodzą eksperci rynku wydawniczego, znawcy sztuki edytorskiej kartografowie i krajoznawcy. Ocenie Jury Przeglądu podlega przede wszystkim krajoznawcza zawartość publikacji, walory treściowe i poziom edytorski nadesłanych publikacji, a wydanych na terenie kraju w latach 2021-2022. Kryteria oceny zgłoszonych publikacji określone są w Regulaminie Przeglądu, zaś szczegółowe informacje w zakładce Przegląd Książki 2022. Książki zgłaszane do udziału w Przeglądzie są promowane na stronie internetowej oraz na fanpage FB Przeglądu.

W 2021 roku po raz pierwszy organizatorzy 29 Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej wprowadzili dodatkowe wyróżnienie – Nagrodę Publiczności. Nagroda była przyznana przez internautów głosujących poprzez stronę www.przegladksiazki.pttk.pl w plebiscycie na najciekawszą publikację biorącą udział w Przeglądzie. W tegorocznej edycji organizatorzy również planują przeprowadzić głosowanie on-line na najciekawszą publikację. Głosowanie na pewno spotka się z ogromnym zainteresowaniem internautów, tak jak to miało miejsce w 29 edycji Przeglądu.

Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej pozwoli na wyłonienie z rynku księgarskiego najbardziej wartościowych publikacji dla branży turystycznej oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce. Realizacja Przeglądu wpłynie na właściwe kształtowanie wizerunku turystycznego, a także przyczyni się do nadania należytej rangi kształceniu i wychowaniu regionalnemu oraz służyć będzie pełniejszemu poznaniu własnej kultury i dziedzictwa narodowego.

Zapraszamy do poznania historii Przeglądu oraz poprzednich edycji.

Organizatorzy

..

.

Do pobrania:Logo organizatora Przeglądu PTTK